Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

absurdalna
3888 695c 500
Reposted byVostokhekatePaiMei
absurdalna
6233 06dc
absurdalna
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
absurdalna
absurdalna
2412 6786
Reposted fromthetemple thetemple viarudelubie rudelubie
absurdalna
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
absurdalna
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarudelubie rudelubie
absurdalna
2844 b975 500
Reposted fromsoftboi softboi viarudelubie rudelubie
absurdalna
1473 7e32
Reposted fromkarahippie karahippie viaowieczkini owieczkini
absurdalna
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
absurdalna
7019 7dd8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaowieczkini owieczkini
absurdalna
2447 ed9a 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
absurdalna
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viarudelubie rudelubie

July 18 2019

absurdalna
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
absurdalna
Summer in da City
Reposted fromdhoop dhoop viarudelubie rudelubie
absurdalna
9530 c1f1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarudelubie rudelubie
absurdalna
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
absurdalna
1413 9cf1
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
absurdalna
1764 494a 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
absurdalna
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl