Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

absurdalna
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

April 06 2015

9849 a5c1
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viairmelin irmelin
absurdalna
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viairmelin irmelin
absurdalna
absurdalna
1305 ca69 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamolotovcocktail molotovcocktail
absurdalna
absurdalna
2015 d83e 500
absurdalna
2008 3e51
Reposted fromshar17666 shar17666 viaabhorrence abhorrence
absurdalna
absurdalna
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viameem meem
absurdalna
3368 7b38 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianivea nivea
absurdalna
1894 92a7
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaabhorrence abhorrence

March 14 2015

2244 5aef
Reposted fromclitoris clitoris viajustmess justmess
absurdalna
8751 de6a
Reposted fromwysypiskosmieci wysypiskosmieci viajustmess justmess

March 13 2015

absurdalna
7740 bd97
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszalony-virus szalony-virus
3442 7554
absurdalna
5988 d8a3
Reposted frombethgadar bethgadar vianivea nivea
absurdalna
2930 dc9a 500
Camden,Londyn
absurdalna
3374 5b38 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaottopilotto ottopilotto
absurdalna
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee - "Herbaciarnia Madeline"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viajustmess justmess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl